Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lietuvos karinės oro pajėgos (KOP)

Collapse
X
 
 • Filtras
 • Laikas
 • Rodyti
Ištrinti viską
Naujas pranešimas

 • Lietuvos karinės oro pajėgos (KOP)  Lietuvos kariuomenės (LK) Karinės oro pajėgos (KOP) - reguliarių Lietuvos kariuomenės pajėgų dalis, tęsianti 1919-1940 metais Lietuvos kariuomenėje buvusios Karo aviacijos ir 1935-1940 metais Priešlėktuvinės apsaugos tradicijas. LK Karinės oro pajėgos formuojamos iš profesinės karo tarnybos karių ir civilių tarnautojų, kurie aktyviai dalyvauja tarptautiniuose mokymuose, pratybose bei kituose karinio bendradarbiavimo projektuose ir renginiuose, visuomenės gyvenime. Kaune įsikūręs Karinių oro pajėgų štabas ir Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba (toliau - OESKV), Kauno raj., Karmėlavoje - OESKV Oro erdvės ir kontrolės centras, kuriame įkurtas trijų Baltijos valstybių karinis vienetas Bendras valdymo ir pranešimų centras BVPC (CRC - Control and Reporting Centre), vykdantis NATO oro gynybos operacijų funkcijas Baltijos šalių regione. Aviacijos bazė, Ginkluotės ir technikos remonto depas dislokuoti Šiauliuose, o Oro gynybos batalionas - Radviliškyje. Kartu su NATO oro policijos kontingentu Aviacijos bazėje buvo pradėtos investuoti aljanso lėšos, su kuriomis vykdoma Šiaulių karinio aerodromo rekonstrukcija bei atliekami darbai siekiant užtikrinti skrydžių saugą. Orlaivių parkas, kita oro erdvės stebėjimo, valdymo ir gynybos ginkluotė ir technika nuolat atnaujinama.
  Uždaviniai ir funkcijos

  Lietuvos narystė NATO reiškia esminį valstybės gynybos planavimo prielaidų pokytį – kolektyvinės gynybos garantijų atsiradimą. Tai yra esminis skirtumas tarp Lietuvos gynybos politikos iki narystės NATO ir nuo jos pradžios. Kintantis grėsmių pobūdis Lietuvos kaip NATO narės kariuomenei kelia dvejopą iššūkį. Šalia tradicinės misijos ginti šalies teritoriją nuo išorinės agresijos, kariuomenė teikia pagalbą civilinėms institucijoms teroristinių išpuolių Lietuvos teritorinėje jūroje ar ore erdvėje atvejais, padeda kovoti su gamtos stichijomis, saugo svarbius objektus.
  Atsižvelgiant į Lietuvos karinėje strategijoje numatytus karinius tikslus, Karinėms oro pajėgoms yra keliamos šios užduotys ir tikslai:
  ● vykdyti paieškos ir gelbėjimo darbus;
  ● vykdyti ligonių bei donorų organų pervežimą;
  ● užtikrinti nepertraukiamą oro erdvės virš Lietuvos ir jos išskirtinės ekonominės zonos stebėjimą;
  ● vykdyti oro gynybą virš valstybinės reikšmės ir rizikos objektų;
  ● kartu su kitomis Baltijos šalimis užtikrinti priimančios šalies paramą NATO pajėgoms vykdančioms oro policijos misiją Baltijos šalyse;
  ● sudaryti tinkamas sąlygas sąjungininkų kariuomenei judėti per Šiaulių karinį aerodromą;
  ● užtikrinti karių, krovinių bei ypatingai svarbių asmenų transportavimą.
  Vykdant šalies tarptautinius įsipareigojimus bei juos įgyvendinant:
  ● turimomis radiolokacinėmis priemonėmis atlieka Lietuvos Respublikos oro erdvės stebėjimą ir kontrolę, fiksuoja LR oro erdvės naudojimo taisyklių ir LR oro erdvės oro suverenumo pažeidimus;
  ● vykdo budėjimą paieškos ir gelbėjimo postuose bei prireikus atlieka medicininės evakuacijos ir gelbėjimo užduotis, o taip pat gabena donorų organus transplantacijos operacijoms bei ligonius nutrauktų galūnių replantacijos operacijoms;
  ● vykdo karių, bei krovinių bei ypatingai svarbių asmenų transportavimą;
  ● kartu su kitomis Baltijos šalimis užtikrina priimančios šalies paramą NATO pajėgoms vykdančioms oro policijos misiją Baltijos šalyse;
  ● įstatymų nustatyta tvarka teikia pagalbą policijai ir vietinei civilinei valdžiai.


  Padaliniai

  Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė
  Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas
  Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba
  Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalionas

  http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/karines_oro_pajegos/struktura_314.html


 • #2
  Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė

  Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazės paskirtis - užtikrinti Šiaulių karinio aerodromo funkcionavimą, vykdyti, kartu su kitais kariuomenės daliniais, priimančios šalies paramos funkcijas NATO, EU pajėgoms, atlikti vadovavimo ir valdymo procedūras vykdant oro policijos funkcijas bei kitas oro operacijas, kurios vykdomos iš Šiaulių karinio aerodromo, teikti paieškos ir gelbėjimo paslaugas visiems Lietuvos Respublikos oro erdvės naudotojams.
  Aviacijos bazė yra karinių oro pajėgų padalinys formuojamas iš profesinės karo tarnybos karių ir civilių tarnautojų. Bazė yra dislokuota Šiauliuose, du paieškos ir gelbėjimo postai dislokuoti Kaune ir Nemirsetoje (Klaipėdos raj.). Aviacijos bazę sudaro štabas, Skrydžių saugos skyrius, Oro operacijų ir Operacijų palaikymo grupės. Aviacijos bazės naudojamas orlaivių parkas: Letov L-410 UVP Turbolet, Mi-8T, C-27J Spartan, sraigtasparnis AS365N3+ "Dauphin", Mi-8MTV, L-39ZA Albatross.

  http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuome...baze_2196.html
  UŽDAVINIAI
  1.
  Pasirengti ir vykdyti oro operacijas ir oro operacijų palaikymą.
  2. Prisidėti formuojant ir siunčiant į daugianacionalines ar jungtines operacijas įvairios sudėties oro operacijų ir oro operacijų palaikymo vienetus.
  3. Parengti Šiaulių karinio aerodromo infrastruktūrą ir pajėgumus, kad sąjungininkų orlaiviai galėtų vykdyti kolektyvinės gynybos operacijas.
  FUNKCIJOS
  Įgyvendindama jai pavestus uždavinius Aviacijos bazė atlieka šias funkcijas:
  1. Vykdo Aviacijos bazės karių kovinį rengimą.
  2. Užtikrina nenutrūkstamą 24 valandų per parą ir septynių parų per savaitę Šiaulių karinio aerodromo funkcionavimą.
  3. Kaip priimančioji šalis teikia kartu su kitais kariuomenės vienetais paramą Šiaulių kariniame aerodrome dislokuotoms NATO, EU pajėgoms.
  4. Vykdo sąjungininkų orlaivių aptarnavimą (Cross servicing).
  5. Vykdo priešgaisrinės ir gelbėjimo komandos funkcijas pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (angl. ICAO) 7 kategorijos reikalavimus.
  6. Prižiūri ir aptarnauja Šiaulių karinio aerodromo skrydžių lauką, navigacines sistemas ir žiburius.
  7. Atlieka vadovavimo ir valdymo procedūras Šiaulių kariniame aerodrome, vykdant oro policijos funkcijas ir kitas oro operacijas.
  8. Aprūpina Lietuvos kariuomenės karinius vienetus, kurie perdislokuojami per Šiaulių karinį aerodromą, aerodromo specialiąja technika ir transportu.
  9. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo paieškos ir gelbėjimo darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje, teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje.
  10. Atlieka medicininės evakuacijos ir gelbėjimo užduotis, gabena donorų organus transplantacijos operacijoms (pagal galiojančias sutartis ir nenumatytais atvejais).
  11. Transportuoja oru karius, valstybines delegacijas ir krovinius.
  12. Vykdo aviacinį Lietuvos kariuomenės parašiutinio rengimo aprūpinimą.
  13. Vykdo aviacinį aprūpinimą rengiant Lietuvos kariuomenės karius dalyvauti tarptautinėse operacijose.
  14. Atlieka Sausumos pajėgų, Karinių jūrų pajėgų, Specialiųjų operacijų pajėgų pratybų aviacinį aprūpinimą.
  15. Atlieka jūros ekonominės zonos žvalgybą .
  16. Dalyvauja tarptautiniuose mokymuose ir pratybose bei kituose karinio bendradarbiavimo projektuose ir renginiuose.
  17. Teisės aktų nustatyta tvarka aprūpina tarptautinius aviacijos mokymus ir pratybas, kurie vyksta Šiaulių kariniame aerodrome.
  18. Generuoja aviacijos pajėgumus prisidedant prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų, vykdant tarptautines misijas ir operacijas.
  19. Teikia siūlymus dėl įrangos ir technikos atnaujinimo ir modernizavimo.
  20. Palaiko ryšius su vietos visuomene ir pagal savo galimybes dalyvauja jos viešajame gyvenime.
  21. Taikos metu vykdo Aviacijos bazės teritorijos ir objektų apsaugą.
  22. Bendradarbiauja su Valstybinės sienos apsaugos tarnyba ir Lietuvos muitine užtikrinant tarptautinio oro uosto statusą.
  23. Teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikia pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms. Aviacijos bazė gali vykdyti ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jos veikla.
  http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuome...ijos_3144.html

  Komentuoti


  • #3
   Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas


   Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depo paskirtis vykdyti Karinių oro pajėgų ginkluotės ir technikos: orlaivių, orlaivių variklių, visos orlaivių sistemos, gelbėjimo ir gelbėjimosi priemonių, oro erdvės gynybos zenitinės bei raketinės technikos, oro erdvės stebėjimo ir apžvalgos radarų, antžeminės orlaivių aptarnavimo bei aprūpinimo sistemos. Orlaivių ir specialios įrangos remonto ir periodinių darbų atlikimą nuolatinėje jų dislokacijos vietoje ir lauko sąlygomis.

   Ginkluotės ir technikos remonto depo uždaviniai ir funkcijos

   Uždaviniai
   Ginkluotės ir technikos remonto depo paskirtis vykdyti ginkluotės ir technikos periodinį aptarnavimą ir remontą (išskyrus kapitalinį) nuolatinėje dislokacijos vietoje ir lauko sąlygomis bei remti Ginkluotę ir techniką eksploatuojančių karinių vienetų operacijas bei perduotos periodiniam aptarnavimui bei remontui Ginkluotės ir technikos technologinę priežiūrą, užtikrinti atliekamų darbų kokybę bei vykdyti Ginkluotės ir technikos modernizavimus pagal pateiktus įgyvendinimo planus.
   Įgyvendindamas Ginkluotės ir technikos remonto depui keliamas užduotis atlieka šias FUNKCIJAS:

   1. vykdo ginkluotės ir technikos periodinį aptarnavimą ir remontą (išskyrus kapitalinį) nuolatinėje dislokacijos vietoje ir lauko sąlygomis;
   2. gelbėjimo bei gelbėjimosi įrangos, naudojamos paieškos ir gelbėjimo darbų vykdymui, periodinį techninį aptarnavimą, priežiūrą bei remontą;
   3. palaiko Ginkluotę ir techniką eksploatuojančius vienetus atliekant Ginkluotės ir technikos periodinę priežiūrą ir remontą esant poreikiui vykdo remontą tarptautinėse operacijose bei pratybose;
   4. vykdo perduotos į Depą periodiniam aptarnavimui ginkluotės ir technikos resursų kontrolę, planuoja ir įgyvendina priemones GT resursams atkurti, analizuoja ir teikia siūlymus Karinių oro pajėgų vadovybei dėl tolesnio ginkluotės ir technikos eksploatacijos tikslingumo atsižvelgiant į saugumo, efektyvumo bei ekonomiškumo kriterijus;
   5. vykdo Ginkluotės ir technikos gedimų, atsiradusių periodinio aptarnavimo metu, apskaitą ir atlieka analizę, šalina sudėtingus gedimus reikalaujančius technologinių pajėgumų, planuoja profilaktines priemones, atlieka sudėtingesnius profilaktikos darbus;
   6. vykdo Depo ir Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės antžeminės įrangos ir specialiosios technikos periodinę priežiūrą, remontą, kontrolinės patikrinimo aparatūros metrologinę priežiūrą;
   7. vykdo darbus pagal Ginkluotės ir technikos gamintojų techninius remonto biuletenius;
   8. sandėliuoja Ginkluotės ir technikos atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas, taip pat pagal poreikį, tiekia jas Ginkluotę ir techniką eksploatuojantiems vienetams;
   9. vykdo Ginkluotės ir technikos modernizavimus pagal pateiktus įgyvendinimo planus;
   10. periodiniam aptarnavimui perduotos ginkluotės ir technikos periodinių darbų ir remonto technologinę priežiūra bei atliktų darbų kokybės kontrolės proceso vykdymas;
   11. vykdo Depo techninio personalo kvalifikacijos palaikymą siekiant užtikrinti kokybišką ginkluotės ir technikos aptarnavimą bei skrydžių saugą.

   Ginkluotės ir technikos remonto depo veikla

   Ginkluotės ir technikos remonto depas aptarnauja bei remontuoja sekančią ginkluotę ir techniką:
   1. ORLAIVIUS:
   C27J „Spartan", L-410 UVP, L-39 ZA, Mi-8T

   Orlaivių ir kitos ginkluotės ir technikos aptarnavimas ir remontas - sudėtingas procesas, kuris susideda iš:

   Orlaivių ir kitos ginkluotės ir technikos periodinis aptarnavimas

   Orlaivių periodiniam aptarnavimui vykdyti reikalingi aukščiausios kvalifikacijos ir įvairių sričių specialistai, kurie turi turėti aukštąjį ar specialų techninį aviacinį išsilavinimą, turėti leidimus (licencijas) tam tikrų darbų atlikimui.
   Kiekvieno specialistas atsako savo parašu už orlaiviais vėliau skraidysiančius lakūnus ir keleivius. Orlaivių ir kitos ginkluotės ir technikos aptarnavimas atliekamas angare ir laboratorijose, kur orlaiviai, jų varikliai ir atskiros sistemos, o taip pat raketinė ginkluotė ir jos ugnies valdymo radarai yra išardomi, tikrinami kontrolinės patikrinimo aparatūros pagalba, atliekami nustatyti reguliavimai, atskirų komponentų keitimai, tepimai, o taip pat reikalui esant atliekamas orlaivių ir kitos ginkluotės ir technikos visų komponentų remontas.

   Variklio diagnostika bei remontas


   Orlaivių variklių ir kitų sistemų darbams atlikti naudojama įvairi įranga - specialūs keltuvai, specialios paskirties kopėtėlės, aikštelės, fibroskopai, rentgeno aparatai, vibracijos matavimo aparatūra, magnetinės defektoskopijos įranga.

   Orlaivių ginkluotės aptarnavimas

   Esant poreikiui ir būtinybei vydomas nuolatinės turimos aviacinės ginkluotės aptarnavimas, periodinė priežiūra bei remontas.
   Pagrindinių agregatų keitimas, senos įrangos modernizacija/keitimas
   Ginkluotės ir technikos remonto depas turi aukštai kvalifikuotą orlaivių priežiūros ir remonto personalą sugebantį atlikti visus sudėtingus priežiūros bei remonto darbus (išskyrus kapitalinį remontą). Tame tarpe čia atliekami vieni iš sudėtingiausių, pagrindinių agregatų (variklių, reduktorių, oro sraigtų) pakeitimo darbai.

   Laikui bėgant orlaiviuose sumontuota įranga sensta ir neatitinka jai keliamų reikalavimų - tokiais atvejais orlaiviams yra atliekama modernizacija - instaliuojamos naujos sistemos ar nauja įranga.


   Bandomieji skrydžiai

   Periodinio aptarnavimo darbų ciklas - "reglamentas" tęsiasi nuo dviejų savaičių iki dviejų mėnesių, priklausomai nuo orlaivio tipo, darbų apimties bei darbų sudėtingumo. Po to orlaiviai ir jų sistemos yra išbandomos kompleksiškai ant žemės ir esant teigiamiems rezultatams atliekami orlaivių bandomieji skrydžiai, kurių metu patikrinamas visų orlaivio sistemų funkcionalumas bei atitikimas nustatytiems reikalavimams. Po bandomojo skrydžio yra įvertinamas visų orlaivio sistemų darbo parametrų atitikimas nustatytiems reikalavimams ir priimamas sprendimas dėl orlaivio tolesnio eksploatavimo galimybės arba papildomai reikalingų darbų atlikimo.

   2. GELBĖJIMO IR GELBĖJIMOSI ĮRANGĄ
   Gelbėjimo ir gelbėjimosi priemones sudaro:

   * Gelbėjimosi plaustai, valtys, liemenės;

   * Lakūnų gelbėjimosi kombinezonai, šalmai;

   * Gelbėtojų kombinezonai, gelbėtojų diržai;

   * Gelbėjimo gervės;

   * Katapultinės sėdynės.
   Priklausomai nuo skrydžio užduoties ir orlaivio tipo kiekvienas orlaivis komplektuojamas gelbėjimo bei gelbėjimosi įranga - katapultinėmis sėdynėmis, valtimis, plaustais, liemenėmis. Reglamento metu visa ši įranga yra atidžiai apžiūrima laboratorijose, remontuojama, komplektuojama maisto atsargomis bei avarinėmis radijo priemonėmis, supakuojama į specialius krepšius ar konteinerius.

   3. ORO ERDVĖS GYNYBOS TECHNIKĄ, kurią sudaro:
   * Artimo nuotolio priešlėktuvinės raketinės sistemos "Stinger";

   * Trumpo nuotolio raketinės sistemos RBS-70;

   * Apžvalgos radarai „Sentinel";

   * Patrankos L-70;

   * Apžvalgos radarai PS-70,;

   * Apžvalgos radarai MK-IV;

   *Ugnies valdymo radarai Cig 790;

   * Apžvalgos radarai "Giraffe Mk-IV".

   4. VIDUTINIO NUOTOLIO PRIEŠTANKINES SISTEMAS "JAVELIN".


   Vidutinio nuotolio prieštankinė sistema "Javelin" -tai naujausios kartos prieštankinis ginklas veikiantis pagal principą iššoviau ir pamiršau. KOP Ginkluotės ir technikos remonto depo kariai atlieka šio ginklo ketvirtinius aptarnavimo ir priežiūros darbus, taip pat atlieka neplaninius remontus bei „Javelin" įrangos imitatorių remontą. Ginkluotės ir technikos remonto depo personalas yra kvalifikuotas pakeisti visus „Javelin" sistemos sudėtinius komponentus bei atlikti derinimo darbus, taip pat nustatyti „Javelin" sistemos komponentų gedimus pagal operatorių apibūdinimus. Pagal poreikį yra vykstama atlikti mobilius aptarnavimo darbus bet kuriame Lietuvos taške, kuriame yra dislokuoti padaliniai naudojantys „Javelin" įrangą. KOP Ginkluotės ir technikos remonto depe yra įrengtos aptarnavimo laboratorijos, kuriose atliekami sudėtingiausi prieštankinio ginklo "Javelin" aptarnavimo darbai.

   Komentuoti


   • #4
    Lietuvos karinių oro pajėgų orlaiviai.

    Sraigtasparniai: AS365N3+ "Dauphin", Mi-8.

    Transportiniai lėktuvai: C27J "Spartan", L-410 UVP Turbolet

    Lengvasis atakos (mokomasis) L-39 ZA

    Šaltinis:


    Kodėl An-2 nenurodytas?

    Komentuoti


    • #5
     Sraigtasparnis Mi-8

     Mi-8MTV

     Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos turi dviejų modifikacijų sraigtasparnius Mi-8: Mi-8MTV (Mi-17) ir Mi-8T.

     Sraigtasparnių Mi-8 paskirtis:

     • Atlikti paieškos ir gelbėjimo darbus;
     • Vykdyti medicininės evakuacijos ir gelbėjimo užduotis;
     • Gabenti donorų organus transplantacijos operacijoms (pagal galiojančias sutartis ir nenumatytais atvejais);
     • Transportuoti karius ir svarbius asmenis;
     • Gesinti gaisrus iš oro;
     • Vykdyti parašiutinį rengimą.
      Atitinkamų modifikacijų sraigtasparnius taip pat galima naudoti ugnies paramai.

     Mi-8MTV (Mi-17) techninė charakteristika :

     Gamintojas - Rusija
     Ilgis su besisukančiais sraigtais - 25,4 m
     Aukštis / plotis - 5,7 m / 2,5 m
     Sklandmens ilgis
     -
     18,4 m
     Pagrindinio /uodeginio sraigto diametrai - 21,3 m / 3,9 m
     Maksimali pakilimo masė - 13000 kg
     Tuščio sraigtasparnio masė - 7100 - 7370 kg
     Menčių skaičius - 5 / uodeginio - 3
     Varikliai - 2 -Isotov TV3-117VM
     Maksimalus greitis - 250 km/val
     Aerodinaminės lubos - 6000 m
     Krovinio masė: -
     viduje
     - 4000 kg
     ant išorinės pakabos
     - 3000 kg
     Sėdimų vietų - 24
     Įgula - 2 pilotai, 1 borto technikas
     Avionika - Meteo radaras; FLIR; HF, VHF, UHF radijo stotys; 4 kanalų autopilotas
     Mi-8T techninė charakteristika:

     Gamintojas - Rusija
     Ilgis su besisukančiais sraigtais - 25,244 m
     Sklandmens ilgis - 18,3 m
     Aukštis / plotis - 5,65 m / 2,5 m
     Pagrindinio /uodeginio sraigto diametrai - 21,3 m / 3,9 m
     Maksimali pakilimo masė - 12000 kg
     Tuščio sraigtasparnio masė - 6835 - 7370 kg
     Menčių skaičius - 5 / uodeginio - 3
     Varikliai - 2 -Isotov TV2-117A
     Maksimalus greitis - 250 km/val
     Aerodinaminės lubos - 6000 m
     Krovinio masė: -
     viduje - 4000 kg
     ant išorinės pakabos - 3000 kg
     Sėdimų vietų - 22
     Įgula - 2 pilotai, 1 borto technikas
     Avionika - Meteo radaras; FLIR; HF, VHF, UHF radijo stotys; 4 kanalų autopilotas


     Nuotraukų autoriai: DAPPA, Povilas Liberis, Alexander Golz, Aviacijos bazės archyvas.

     Komentuoti


     • #6
      Transportinis lėktuvas C-27J "Spartan"

      Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos turi 3 transportinius lėktuvus C-27J „Spartan". Tai yra kariniai transportiniai lėktuvai. Lietuvos kariuomenės ir Italijos bendrovės „Alenia Aeronautika S.p.A" sutartis dėl trijų taktinių transportinių lėktuvų C-27J „Spartan" pirkimo pasirašyta 2006 m. birželį. Bendra sutarties vertė - 75 mln. eurų (įskaičiuota atsarginės detalės, logistinė įranga, speciali VIP salono įranga, pilotų ir techninio personalo mokymai).

      Pirmasis šių lėktuvų Šiaulių kariniame aerodrome nusileido 2006 m. gruodžio 22 d. Antrasis transporto lėktuvas LK KOP Aviacijos bazę pasiekė 2008 m. gruodžio 6 d., trečiasis - 2009 m. spalio 12 d. Naujieji transporto lėktuvai pakrikštyti „Gedimino" , „Algirdo" ir „Vytauto" vardais.

      Transportinio lėktuvo C-27J "Spartan" paskirtis:
      • karių ir krovinių transportavimas;
      • svarbių asmenų transportavimas (naudojamas VIP modulis);
      • desantavimo užduočių vykdymas;
      • medicininė evakuacija.
      C-27J „Spartan" techninė charakteristika:
      Šalis gamintoja
      -
      Italija
      Ilgis - 22,7 m
      Sparnų mojis - 28,7 m
      Aukštis - 9,6 m
      Varikliai - 2- Rolls-Royce/Allison AE 2100 D2 (4637 AG) (turbosraigtiniai)
      Maksimali pakilimo masė - 30500 kg
      Maksimali krovinio masė - 10000 kg
      Maksimalus keleivių skaičius - 50
      Skrydžio nuotolis:
      - be krovinio - 5925 km
      - pilnai pakrautas - 1852 km
      Maksimalus skrydžio aukštis - 9150 m
      Įgula - 3 (įgulos vadas, antrasis pilotas, borto operatorius)
      Transportiniam lėktuvui C-27J „Spartan" pakilti užtenka apie 700 m, nutūpti - apie 340 m. Lėktuvas gali pakilti į 9100 m aukštį, išvystyti 550 km/h greitį. Pakanka vieno degalų pasipildymo, kad lėktuvas nuskristų nuo Šiaulių iki Lietuvos karių misijos vietų Afganistane.
      C-27J „Spartan" gali skraidinti 50 karių arba 46 parašiutininkus. Lėktuve gali būti greitai įrengtos 36 gulimos vietos ligoniams, taip pat numatyta galimybė skraidinti visureigį HUMVEE arba šarvuotį M-113. Galima greitai pakrauti/iškrauti 3 standartines avia krovinių paletes, prireikus sumontuojamas ypatingai svarbių asmenų (VIP) modulis.
      C-27J „Spartan" nenutūpdamas ore gali praleisti 8 valandas. Jame sumontuota autonominė jėgainė, kuri aprūpina lėktuvą elektros energija, priklausomai nuo oro sąlygų kondicionuoja arba šildo orlaivio kabiną, keleivių arba krovinių skyrius, taip pat naudojama pagrindinių variklių užvedimui. Tai svarbu nusileidus į mažus ar laikinus aerodromus, kuriuose nėra antžeminių įrenginių lėktuvams aptarnauti. Orlaivyje įrengtos modernios valdymo ir navigacinės sistemos, taip pat modernus autopilotas ir automatinė traukos kontrolės sistema.

      Transporto lėktuvai C-27J „Spartan", dažnai vadinami "mažaisiais herkulesais", yra mažesni už C-130J "Hercules". Šie lėktuvai turi daug tokių pačių sistemų ir tos pačios serijos „Rolls-Royce" variklius ("Spartan" juos turi du, o "Hercules" - keturis). Šie lėktuvų modeliai yra pasaulyje gerai žinomos kompanijos "Lockheed Martin" produkcija. C-27J "Spartan" yra naujesnė lėktuvo C-27A/G222 modifikacija, gaminama Italijoje. Pirmą kartą "Spartan" bandomajam skrydžiui pakilo 2000 metais Turino mieste.

      Be Lietuvos, tokius lėktuvus naudoja Bulgarija, Graikija, Italija, JAV, Rumunija ir Marokas.

      Nuotraukų autoriai: DAPPA, Alvydas Tamošiūnas, Vytautas Požėla, Aviacijos bazės archyvas.


      Komentuoti


      • #7
       Transportinis lėktuvas L-410 UVP Turbolet

       Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos turi 2 transportinius lėktuvus L-410 UVP Turbolet.

       L-410 UVP Turbolet paskirtis:
       • karių ir krovinių transportavimas;
       • svarbių asmenų transportavimas;
       • oro taikinio tempimas;
       • karių ir krovinių desantavimas;
       • jūros ekonominės zonos (JEZ) kontrolės vykdymas;
       • Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos radarų apskraidimas;
       • pilotų permokymas skraidyti daugiamotoriu lėktuvu daugianarėje įguloje.
       L-410 UVP Turbolet techninė charakteristika:
       Šalis gamintoja - Čekija
       Ilgis - 14.81 m
       Sparnų mojis - 19,478 m
       Aukštis - 5,646 m
       Maksimali pakilimo masė - 5800 kg
       Varikliai - 2xWalter 601D turbosraigtiniai 760 AG (559kw)
       Skrydžio nuotolis - 800 km
       Maksimalus greitis - 355 km/h
       Maksimalus aukštis:
       su deguonies įranga
       - 4200 m
       Įgula - 3 (įgulos vadas, antrasis pilotas, borto operatorius)
       Maksimali krovinio masė - 1310 kg
       Maksimalus keleivių skaičius - 15
       Instaliuotos taikinių tempimo ore
       įrangos troso ilgis iki
       - 5000 m
       1992 m. du transportinius lėktuvus L-410 UVP Turbolet Lietuvos kariuomenei padovanojo Vokietija. Šie orlaiviai yra pagaminti 1982 m. Lėktuvo L-410 remontas atliktas 2006 m. Modernizuotą ir atnaujintą lėktuvą L-410 UVP Turbolet Lietuvos kariuomenės Karinėms oro pajėgoms perdavė Čekijos gamykla PAMCO INT a.s. Po daugiau nei pusę metų trukusio kapitalinio remonto, pratęstas lėktuvo resursas, atnaujinta ir pakeista bei sumontuota nauja navigacinė įranga.

       Šalys kurios naudoja L-410 karinėse struktūrose: Bulgarija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Libija, Rusija, Slovakija, Slovėnija, Tunisas, taip pat daugelis šalių ir civilinėje aviacijoje.
       Šis orlaivis pradėtas gaminti 1969 m. Pirminis variantas - L-410. Pagal rusų nuorodas ir reikalavimus buvo modifikuotas (pagerintas skrydžio saugumas ir skrydžio parametrai) ir pavadintas L-410 UVP (Ukoročeni Vzliot i Posadka). Vėliau pradėtas ir iki dabar gaminamas ekonominis variantas L-410 UVP-E20. Naujas variantas turi papildomus kuro bakus, tai leidžia prailginti skrydžio nuotolį. Pervežamų keleivių skaičius padidėjo iki 19. Patobulinti varikliai turi penkių menčių sraigtus, kurie taupo kurą ir mažina triukšmą. Orlaivis sertifikuotas skraidyti ES šalyse ir JAV.

       Nuotraukų autoriai: DAPPA, Euroavia, Alexander Golz, Prancūzijos KOP ir Aviacijos bazės archyvas.

       Komentuoti


       • #8
        Lengvasis atakos lėktuvas L-39 ZA

        Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos turi vieną lengvuąjį atakos lėktuvą L-39 ZA. Tai yra mokomasis - kovinis lėktuvas.

        Lengvojo atakos lėktuvo L-39 ZA paskirtis:
        • treniruoti oro policijos funkcijas vykdančius naikintuvų kontrolės karininkus (ang. - Master Controller) ir naikintuvų valdymo karininkus (ang. - Fighter Controller);
        • treniruoti Oro atakų vadovus (angl. - Forward Air Controller) atliekant Tiesioginę aviacijos paramą (angl. - Close Air Support);
        • užtikrinti lakūnų kovinį parengimą.
        L-39ZA gali atlikti antžeminių taikinių atakas, oro taikinių imitavimą, taktinę oro žvalgybą, oro mūšį su žemai ir lėtai skrendančiu oro taikiniu, pilotažą.
        Šie orlaiviai naudojami kaip mokomieji lėktuvai pagrindiniam ir kvalifikacijos kėlimo mokymui (tai populiariausias reaktyvinis mokomasis lėktuvas pasaulyje) bei kaip lengvieji atakos lėktuvai.

        L-39 ZA techninė charakteristika:
        Šalis gamintoja - Čekija
        Ilgis - 12,13 m
        Sparnų mojis - 9,46 m
        Aukštis - 4,77 m
        Maksimali pakilimo masė - 5600 kg
        Variklis - AI-25TL
        Maksimalus skrydžio nuotolis - 2000 km
        Maksimalus greitis horizonte - 760 km/val.
        Maksimalus skrydžio aukštis - 11150 m
        Įgula
        (mokomiesiems skrydžiams)
        -
        -
        1
        2
        Maksimalių perkrovų ribos - + 8 / - 4 G
        Lėktuvo ginkluotė - 23 mm aviacinė patranka GŠ-23;
        nevaldomos raketos S-5;
        „Oras-oras" raketos R-3S.
        Aviacinės bombos - 50, 100, 250, 500 kg

        Pirmasis L-39 skrydis atliktas 1968 m. lapkričio 4 d. 1971-1973 m. šis lėktuvas naudotas Sovietų Sąjungoje ir Čekoslovakijoje pradiniam lakūnų naikintojų mokymui. Tai standartinis reaktyvinis lėktuvas, kuris buvo skirtas Varšuvos sutarties šalims. L-39 buvo eksportuoti į 16 šalių. Vėliau šiuos lėktuvus ėmė eksploatuoti Afganistanas, Alžyras, Bulgarija, Kuba, Etiopija, Irakas, Libija, Nigerija, Rumunija, Sirija, Vietnamas ir kitos šalys. Nuo 1971 m. iki 1999 m. iš viso pagaminta 2921 vnt. įvairios modifikacijos L-39 lėktuvų.

        Nuotraukų autoriai: DAPPA, Alexander Golz, Alvydas Tamošiūnas

        Komentuoti


        • #9
         Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose - jau visi trys Lietuvos kariuomenės įsigyti naujieji sraigtasparniai

         2016-01-13


         Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose - jau visi trys Lietuvos kariuomenės įsigyti naujieji sraigtasparniai „Eurocopter" AS365N3+ „Dauphin". Pirmąjį sraigtasparnį gamintojai Lietuvos kariuomenei perdavė šių metų birželį, antrasis Šiauliuose nusileido šių metų spalį, o trečiasis - lapkritį.
         Sutartį dėl trijų sraigtasparnių „Eurocopter" AS365N3+ „Dauphin" įsigijimo Lietuvos kariuomenė su bendrove „Eurocopter" pasirašė 2013 m. spalį. Bendra sraigtasparnių projekto vertė - apie 52 mln. eurų. Į šią kainą yra įskaičiuotas trijų sraigtasparnių įsigijimas, visa reikalinga įranga, pilotų ir šiuos sraigtasparnius aptarnaujančio personalo mokymas, taip pat trejų metų garantinis aptarnavimas.
         Vieno iš šių sraigtasparnių įsigijimas buvo finansuojamas iš Aplinkos ministerijos lėšų, panaudojant 2007-2013 m. finansinio laikotarpio ES struktūrinės paramą ir bus naudojamas aplinkos stebėjimui ir kontrolei. Likę du sraigtasparniai nupirkti iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų lėšų ir bus naudojami kariuomenės užduotims vykdyti.
         Pagal bendradarbiavimo su Aplinkos ministerija sutartį, pirmuosius penkerius šio sraigtasparnio eksploatacijos metus Lietuvos kariuomenė yra įsipareigojusi kasmet skirti ne mažiau kaip 75 skrydžio valandas aplinkos stebėjimui ir kontrolei.
         Sraigtasparniais AS365N3+ „Dauphin" bus atliekamos aplinkos monitoringo ir kontrolės iš oro užduotys, vykdomi paieškos ir gelbėjimo darbai: jūroje dingusių žmonių paieška, gaisrų gesinimas, ligonių ar transplantuojamų organų perskraidinimas, teikiama pagalba valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremalių situacijų atvejais.
         Naujieji sraigtasparniai bus skirti ir Lietuvos įsipareigojimui NATO oro policijos misiją atliekančioms šalims - užtikrinti paieškos ir gelbėjimo funkcijas .
         Nuo 2016 m. sausio 11 d. šie sraigtasparniai pradėjo vykdyti paieškos ir gelbėjimo budėjimus postuose Nemirsetoje ir Kaune. Yra parengtos 5 įgulos.

         Techniniai „Eurocopter" AS365N3+ „Dauphin" duomenys:
         Šie sraigtasparniai pasižymi aukščiausiomis technologinėmis ir panaudojimo galimybėmis, yra greiti, galingi ir didelius atstumus įveikti pajėgūs orlaiviai.

         Pagrindiniai techniniai duomenys:
         - Du turboreaktyviniai varikliai
         - Maksimalus kėlimo svoris - 4 300 kg.
         - Keliamas krovinys - iki 1 600 kg.
         - Maksimalus greitis - 287 km/h
         - Kilimo sparta - 6,7 m/s
         - Skridimo nuotolis - apie 900 km
         - Įgula - 2 pilotai
         - Keleivių pervežimas - iki 12.


         Komentuoti


         • #10
          KOP ginkluotė

          Komentuoti


          • #11
           Pristatytas naujas Lietuvos KOP sraigtasparnis - AS365N3+ „Dauphin“           Trys nauji gelbėjimo sraigtasparniai pradėjo tarnybą (tiesiogiai) HD

           Gelbėjimo operacija Kuršių mariose
           Komentuoti


           • #12
            Gelbėjimo operacija sraigtasparniu 2013.05.02
            Lietuvos KOP Mi-8 su ViP salonu. Kaip suprantu jis jau irgi nenaudojamas. Resursas baigėsi naudojant mokomiesiems skrydžiams?


            Karinės oro pajėgos: paieška ir gelbėjimas


            Komentuoti


            • #13
             Lithuanian Air Force SAR - Mil Mi 8T Take-off EKRN


             Mil Mi-8 MTV-1 - Lithuanian Air Force - Takeoff from Split airport SPU/LDSP


             Mil Mi-8 MTV-1 - Lithuanian Air Force - Landing at Split airport SPU/LDSP


             Pratybose Alytuje apjungtos oro ir sausumos pajėgos             Komentuoti


             • #14
              Alenia C-27J Spartan Lithuanian Air Force arrival on Wednesday RIAT 2014


              Alenia C-27J Spartan Lithuanian Air Force departure on Monday RIAT 2014 Air Show


              Take off Alenia C-27J Spartan Lithuania - Air Force from Lviv International Airport


              C-27J from the Lithuanian Air Force at Brussels (BRU-EBBR) | 08 DEC 2011


              Lithuania Air Force C-27J Landing @ Schiphol Airport 24-03-2014              C-27 Spartan Intercepted by JAS-39 Grippen & F-15C

              Komentuoti


              • #15
               C-27J "Spartan" landing in Chaghcharan (unpaved landing). Cockpit view               Lithuanian Air Force C-27J Spartan transported humanitarian aid               Komentuoti

               Vykdoma...
               X